Verkoopvoorwaarden

HVA Productions
Rijksweg 133
4849 BN Dorst
0161-411262


1. Prijzen:
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro's, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.


2. Levering
2.1 HVA Productions kiest de wijze van transport en verpakking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Alle transport van zaken van ons naar wederpartij en vice versa zijn niet door ons verzekerd en reizen voor risico van de koper. Wanneer de tijd tussen je bestelling en het afleveren hiervan langer is dan 15 werkdagen, informeer HVA Productions hierover.


3. Overmacht.
Wij zijn ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk of te schorten of te ontbinden, ingeval van overmacht van onze zijde. In dit geval bestaat er nimmer recht op schadevergoeding van de koper.


4. Reclames
4.1 De koper is gehouden de zaken onmiddellijk na aankomst in aanwezigheid van de vervoerder te keuren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken of transportschade dienen onmiddellijk aan de vervoerder te worden gemeld, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder.
Indien de wederpartij zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de zaken te hebben geaccepteerd en vervallen aanspraken jegens ons ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken of transportschade.
4.2 Alle artikelen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd.
Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij HVA Productions weer worden afgeleverd.
Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
Speciaal bestelde zaken die bij HVA Productions niet op voorraad zijn en speciaal bestelde zaken, zijn uitgesloten van retourname.
4.3 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.
Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan HVA Productions onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke verklaring waarom het artikel niet voldoet.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bericht. HVA Production zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.4 In het bijzondere geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt HVA Productions zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.5 De kosten van transport naar HVA Productions zijn voor rekening van wederpartij.


5. Betaling
De koper zal de som volledig tijdens het online bestelproces betalen, op de door HVA productions aan te wijzen bank- of girorekening.


6. Eigendomsvoorbehoud.
Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van ons totdat alle bedragen die koper is verschuldigd volledig aan HVA productions heeft voldaan.


7. Elektronische communicatie en bewijs
7.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en HVA productions (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is HVA productions niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van HVA productions.
7.2. De administratie van HVA productions geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


8. Diversen
8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HVA productions in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HVA productions vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2 HVA productions is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorge legd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


<< Terug